รางวัลสุริยศศิธร คือ อะไร?

รางวัลสุริยศศิธร

          รางวัลสุริยศศิธร  เป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ลงทุนสร้างสรรสื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรอีกด้วย

          ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทิน และได้จัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524  เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น

 


วัตถุประสงค์

          - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตปฏิทิน ที่มีคุณค่าต่อประชาชน และต่อสังคมส่วนรวม

          - เพื่อยกระดับมาตรฐาน การผลิตปฏิทินในประเทศไทย โดยทำการคัดเลือก ปฏิทินดีเด่น เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วถึง

          - เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา และสนับสนุน ให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏิทิน

          - เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย และส่งเสริมให้แพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป

การดำเนินงานการคัดเลือกปฏิทิน

  • การรับปฏิทินเข้าคัดเลือก พิจารณาจากปฏิทินที่ผลิตขึ้น

          -  โดยการเชิญชวนทั้งทางตรงและผ่านสื่อมวลชนให้ส่งปฏิทินเข้าร่วมในการพิจารณา

- โดยการสืบเสาะหาจากปฏิทินที่ผลิตและจัดทำภายในประเทศ

  • ชนิดของปฏิทิน

          - ปฏิทินตั้งโต๊ะ

          - ปฏิทินแขวน

          - ปฏิทินสมุดบันทึกและแบบอื่นๆ

  • ประเภทของการประกวดปฏิทิน

          - ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

          - ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

          - ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

          - ประเภททั่วไป (รวมทั้งประเภทอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน 3 ประเภท ข้างต้น)

  • คณะกรรมการตัดสิน

          สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา วิชาชีพ มาเป็นกรรมการ ผู้พิจารณาคัดเลือก และตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร จากวงการที่เกี่ยวข้อง

  • การตัดสิน

          การตัดสินของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีที่ไม่มีปฏิทินที่มีคุณภาพเพียงพอ และอาจเพิ่มเติมรางวัลพิเศษที่เห็นสมควรได้

  • รางวัล

          แต่ละชนิดของปฏิทิน และแต่ละประเภทของปฏิทิน มีรางวัลเป็น ๒ ระดับ รวม ๓ รางวัล คือ จะมีรางวัลปฏิทินดีเด่นชนะเลิศ ๑ รางวัล พร้อมรางวัลสำหรับผู้ออกแบบสร้างสรรค์ปฏิทินนั้น และรางวัลปฏิทินดีเด่นรองชนะเลิศ ๑ รางวัล นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีรางวัลพิเศษ ให้กับผลงานปฏิทินที่มีคุณค่ายอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์ และออกแบบดีเด่น (GRAPHIC DESIGN) อีก ๑ รางวัล


          โดยรางวัล สุริยศศิธร’ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558 นี้ ทาง บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพกว่า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และของขวัญอันทรงคุณค่า ณ วันนี้เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอบรับความต้องการของ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนดุจดั่งการสร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับใครที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ย หรือเรื่องสิริมงคลในชีวิตประจำวัน วันนี้มีเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนทำงาน ด้วยการเลือกสีสันของใช้ เช่น แจกัน กล่องใส่...

ราชยานยนต์หลวงแห่งสยาม (Thai Royal Vintage Car) รถยนต์ อันเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยในศตวรรษที่ 20 นั้นมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศัก...

ปฏิทิน ชุด มงคลเทพพระเจ้าประทานพร (The Blessing of Chinese Gods) ปฏิทินที่รวบรวมภาพความงาม ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรายละเอ...

๘๔ พรรษา กษัตราวัตรพิพัฒน์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท การเกษตร การพัฒน...