รางวัลสุริยศศิธร คือ อะไร?

รางวัลสุริยศศิธร

          รางวัลสุริยศศิธร  เป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ลงทุนสร้างสรรสื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรอีกด้วย

          ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทิน และได้จัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524  เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น

 


วัตถุประสงค์

          - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิตปฏิทิน ที่มีคุณค่าต่อประชาชน และต่อสังคมส่วนรวม

          - เพื่อยกระดับมาตรฐาน การผลิตปฏิทินในประเทศไทย โดยทำการคัดเลือก ปฏิทินดีเด่น เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วถึง

          - เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา และสนับสนุน ให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏิทิน

          - เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย และส่งเสริมให้แพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป

การดำเนินงานการคัดเลือกปฏิทิน

  • การรับปฏิทินเข้าคัดเลือก พิจารณาจากปฏิทินที่ผลิตขึ้น

          -  โดยการเชิญชวนทั้งทางตรงและผ่านสื่อมวลชนให้ส่งปฏิทินเข้าร่วมในการพิจารณา

- โดยการสืบเสาะหาจากปฏิทินที่ผลิตและจัดทำภายในประเทศ

  • ชนิดของปฏิทิน

          - ปฏิทินตั้งโต๊ะ

          - ปฏิทินแขวน

          - ปฏิทินสมุดบันทึกและแบบอื่นๆ

  • ประเภทของการประกวดปฏิทิน

          - ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

          - ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

          - ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

          - ประเภททั่วไป (รวมทั้งประเภทอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน 3 ประเภท ข้างต้น)

  • คณะกรรมการตัดสิน

          สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา วิชาชีพ มาเป็นกรรมการ ผู้พิจารณาคัดเลือก และตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร จากวงการที่เกี่ยวข้อง

  • การตัดสิน

          การตัดสินของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีที่ไม่มีปฏิทินที่มีคุณภาพเพียงพอ และอาจเพิ่มเติมรางวัลพิเศษที่เห็นสมควรได้

  • รางวัล

          แต่ละชนิดของปฏิทิน และแต่ละประเภทของปฏิทิน มีรางวัลเป็น ๒ ระดับ รวม ๓ รางวัล คือ จะมีรางวัลปฏิทินดีเด่นชนะเลิศ ๑ รางวัล พร้อมรางวัลสำหรับผู้ออกแบบสร้างสรรค์ปฏิทินนั้น และรางวัลปฏิทินดีเด่นรองชนะเลิศ ๑ รางวัล นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีรางวัลพิเศษ ให้กับผลงานปฏิทินที่มีคุณค่ายอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์ และออกแบบดีเด่น (GRAPHIC DESIGN) อีก ๑ รางวัล


          โดยรางวัล สุริยศศิธร’ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558 นี้ ทาง บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพกว่า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และของขวัญอันทรงคุณค่า ณ วันนี้เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอบรับความต้องการของ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนดุจดั่งการสร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟ้าคราม น้ำใส ทะเลไทยงดงาม Sea Sky ความงดงามของท้องทะเลไทย ความยิ่งใหญ่ของฟ้าคราม หาดทรายขาว อากาศบริสุทธิ์ เป็นเสมือนของขวัญที่ธรร...

๘๔ พรรษา กษัตราวัตรพิพัฒน์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท การเกษตร การพัฒน...

ผู้หญิงและผู้ชาย มักมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะสะท้อนถึงการใช้ชีวิต รวมไปถึงของใช้รอบตัวด้วยเช่นกัน เมื่อพูดถึงโต๊ะทำงานแล้วล่ะก็ แค่ผ่านตา...

ปฏิทิน ชุด สุคนธชาติราชนาวา พยุหยาตราชลมารค (The Royal Barge Procession) ปฏิทินในรูปแบบของปฏิทินตั้งโต๊ะ สวยงาม ทรงคุณค่า ด้วยขนาดรวมฐ...