ปฏิทิน 3 ช่วง

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ดีไซน์เก๋ ด้วยการแบ่งส่วนของหน้าปฏิทิน ออกเป็น 3 ช่วง

พิเศษ เพิ่มกระดาษโน้ตในทุกหน้าปฏิทิน เพื่อความสะดวกในการจดบันทึก

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)  

ขนาดรวมฐาน 9" x 8" จำนวน 18 หน้า