fbpx

Cart 0 x

บริการออกแบบ และผลิต

ออกแบบปฏิทิน

ขั้นตอนการออกแบบปฏิทิน

1. การเตรียมเนื้อหาสำหรับออกแบบปฏิทิน

เตรียมเนื้อหา ข้อมูลประกอบการจัดทำปฏิทิน ได้แก่ รูปภาพประกอบ ตารางวันหยุดประจำปี (กรณีมีวันหยุดเฉพาะองค์กร) ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ประกอบหน้าปฏิทินต่างๆ รวมถึงตรวจสอบความละเอียดคมชัดของภาพประกอบปฏิทิน ทั้งนี้ภาพที่จะนำมาใช้ประกอบการออกแบบปฏิทินนั้นควรเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดของตนเอง หรือเป็นภาพที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามเงื่อนไขของสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์ของผู้จำหน่ายภาพ

2. แจ้งรายละเอียดการดีไซน์ออกแบบปฏิทิน

บรีฟรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อให้ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบปฏิทินเข้าใจวัตถุประสงค์หรือแนวคิดของลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งรูปแบบการนำเสนอ โทนสี แนวภาพ เทคนิคประกอบการพิมพ์ จำนวนที่สั่ง ระยะเวลาในการผลิต รวมถึงการใส่รายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลประกอบหน้าปฏิทินต่างๆ รวมถึงการจัดเรียงหน้า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบ และลดระยะเวลาในการแก้ไขงาน

3. การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ

ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ จะทำการส่งแบบปฏิทินโดยออกแบบงานตามข้อมูลที่ได้รับและการแจ้งรายละเอียดในการดีไซน์ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่างละเอียด ทั้งภาพประกอบ ข้อมูลประกอบภาพ รวมถึงการจัดเรียงหน้าของปฏิทิน หากต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แจ้งรายละเอียดไว้ ควรรีบแจ้งทันที หรือหากพบสิ่งผิดพลาดใน Artwork สามารถแจ้งแก้ไขได้ (ไม่เกิน 3 ครั้ง นับเฉพาะการเพิ่มเติม/ปรับแก้นอกเหนือจากการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น) หากตรวจสอบงานจนไม่มีการปรับแก้ ก็สามารถแจ้งอนุมัติงาน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากลูกค้าอนุมัติแบบแล้ว เจ้าหน้าที่ออกแบบจะยึดความถูกต้องจากไฟล์ PDF ที่อนุมัติแล้วดำเนินการผลิตปฏิทิน ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ และส่งมอบให้ตามกำหนด

ออกแบบสมุดบันทึก

ขั้นตอนการออกแบบสมุดบันทึก

1. การเตรียมเนื้อหาสำหรับออกแบบสมุดบันทึก

เตรียมเนื้อหา ข้อมูลประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ได้แก่ รูปภาพประกอบ ตารางวันหยุดประจำปี (กรณีมีวันหยุดเฉพาะองค์กร) ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ประกอบ รวมถึงตรวจสอบความละเอียดคมชัดของภาพประกอบสมุดบันทึก ทั้งนี้ภาพที่จะนำมาใช้ประกอบการออกแบบปฏิทินนั้นควรเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดของตนเอง หรือเป็นภาพที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามเงื่อนไขของสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์ของผู้จำหน่ายภาพ

2. แจ้งรายละเอียดการดีไซน์ออกแบบสมุดบันทึก

บรีฟรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อให้ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบสมุดบันทึกเข้าใจวัตถุประสงค์หรือแนวคิดของลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งรูปแบบการนำเสนอ ลักษณะและขนาดของเล่ม จำนวนเนื้อใน ชนิดกระดาษ เทคนิคการเข้าเล่ม จำนวนที่สั่ง ระยะเวลาในการผลิต รวมถึงการใส่รายละเอียดสินค้าหรือข้อมูลประกอบหน้าต่างๆ ของสมุดบันทึก รวมถึงการจัดเรียงหน้า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบ และลดระยะเวลาในการแก้ไขงาน

3. การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ

ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ จะทำการส่งแบบสมุดบันทึกโดยออกแบบงานตามข้อมูลที่ได้รับและการแจ้งรายละเอียดในการดีไซน์ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่างละเอียด ทั้งภาพประกอบ ข้อมูลประกอบภาพ รวมถึงการจัดเรียงหน้าของสมุดบันทึก หากต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แจ้งรายละเอียดไว้ ควรรีบแจ้งทันที หรือหากพบสิ่งผิดพลาดใน Artwork สามารถแจ้งแก้ไขได้ (ไม่เกิน 3 ครั้ง นับเฉพาะการเพิ่มเติม/ปรับแก้นอกเหนือจากการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น) หากตรวจสอบงานจนไม่มีการปรับแก้ ก็สามารถแจ้งอนุมัติงาน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากลูกค้าอนุมัติแบบแล้ว เจ้าหน้าที่ออกแบบจะยึดความถูกต้องจากไฟล์ PDF ที่อนุมัติแล้วดำเนินการผลิตสมุดบันทึก ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ และส่งมอบให้ตามกำหนด

ออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเลเซอร์ และสินค้าตามเทศกาล

ขั้นตอนการออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเลเซอร์ และสินค้าตามเทศกาล

1. เลือกชนิดสินค้า

แจ้งรายละเอียด จำนวน สี หรืออื่นๆ ให้ชัดเจน

2. แจ้งรายละเอียดในการออกแบบ

ส่งข้อมูลประกอบการออกแบบสินค้า เช่น ไฟล์ Logo บริษัท ชื่อบริษัทภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวย่อบริษัท ฯลฯ ตามชนิดของสินค้า รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและความละเอียดคมชัดของไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ

ผู้ออกแบบจะดำเนินการส่ง Artwork ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง หากพบสิ่งผิดพลาดใน Artwork สามารถแจ้งแก้ไขได้ (ไม่เกิน 3 ครั้ง นับเฉพาะการเพิ่มเติม/ปรับแก้นอกเหนือจากการแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น) หากตรวจสอบงานจนไม่มีการปรับแก้ ก็สามารถแจ้งอนุมัติงาน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4. ขั้นตอนการผลิต

หลังจากลูกค้าอนุมัติแบบแล้ว เจ้าหน้าที่ออกแบบจะยึดความถูกต้องจากไฟล์ PDF ที่อนุมัติแล้วดำเนินการผลิต ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ และส่งมอบให้ตามกำหนด

X