ตะกร้าสินค้า 0 x

สมุดบันทึก

แนวคิดในการออกแบบสมุดบันทึก คือการบันทึกเรื่องราว ความทรงจำ และความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป ในรูปแบบสมุดบันทึกหลากหลายชนิด ได้แก่ สมุดบันทึกขนาด A4 สมุดบันทึกปกพลาสติกขนาด A5 สมุดบันทึกแนวรักษ์โลก ตามความสนใจและจุดประสงค์ในการจดบันทึกของลูกค้า พร้อมกับออกแบบภาพประกอบบนปกสมุดและเนื้อใน ที่ช่วยสร้างความทรงจำ และบันทึกเรื่องราวดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ประเภท : สมุดบันทึก A4 สมุดบันทึก A5 สมุดบันทึกรักษ์โลก

ลักษณะ : สมุดบันทึกเข้าห่วงกระดูกงู สมุดบันทึกเข้าเล่มไสกาว สมุดบันทึกกระดาษรีไซเคิล

ตัวอย่าง  : สมุดบันทึกพร้อมเรื่องราวน่าจดจำ สมุดบันทึกรักษ์ธรรมชาติ สมุดบันทึกพร้อมแนวคิดความสุข

 

 

Client: Wordpress
Designer Lypt
Materials Materials
Website Lusion.com/Maxi
X